Feed on
Posts
Comments

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali znajdujących się w danej nieruchomości. Każdemu członkowi wspólnoty przysługują określone prawa i obowiązki. Reguluje to ustawa o własności lokali, która określa co może a czego nie może członek wspólnoty mieszkaniowej – właściciel lokalu.

Przede wszystkim każdemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo do korzystania z części wspólnej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Oznacza to, że jeśli w nieruchomości wspólnej istnieją takie części jak np. piwnica, strych itp. itd., które nie są własnością jednego z właścicieli lokali w nieruchomości to mogą korzystać z tych części wszyscy właściciele.

Konieczność udziału w kosztach zarządu nieruchomością wspólną

Każdy właściciel ma obowiązek partycypowania w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Ustawa mówi jasno, że zaliczki uiszcza się w formie bieżących opłat. Opłaty są płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Wysokość opłat jest zależna od wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Często właściciele lokali są zaskoczeni koniecznością ponoszenia opłat nawet w przypadku kiedy w lokalu nikt aktualnie nie przebywa. Nabywając lokal wchodzi się jednak w prawa i obowiązki członka wspólnoty. Opłaty trzeba ponosić niezależnie od faktu realnego użytkowania lokalu. Jest to zgodne z logiką, budynkiem trzeba przecież zarządzać i się o niego troszczyć a to oczywiście wymaga wykonania pewnej pracy i poniesienia pewnych kosztów.

Co kiedy członek wspólnoty mieszkaniowej nie płaci?

W przypadku kiedy członek wspólnoty mieszkaniowej nie płaci wymaganych od niego opłat wspólnota może dochodzić od niego zaległych zobowiązań w postępowaniu upominawczym. Długotrwałe zaleganie z opłatami może być przyczynkiem do wytoczenia procesu sądowego właścicielowi i sprzedaży jego lokalu poprzez licytację co jest oczywiście ostatecznością.

Wykonanie tzw. czynności przekraczających zakresu zwykłego zarządu

Do wykonywania czynności zwykłego zarządu (które można nazwać rutynowymi) uprawniony jest zarząd wspólnoty oraz zarządca. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają podjęcia stosownej uchwały. Czynnościami przekraczającymi zakres są w szczególności:

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej
 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego
 • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu
 • zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej
 • dokonanie podziału nieruchomości wspólnej
 • nabycie nieruchomości
 • wytoczenie powództwa właścicielowi lokalu długotrwale zalegającego z opłatami na rzecz wspólnoty
 • ustalenie, w przypadku nieuregulowanym przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych
 • określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

Zwołanie zebrania właścicieli przez członka wspólnoty

Zebranie właścicieli może być zwołane przez zarząd lub zarządcę na wniosek właścicieli dysponujących łącznie przynajmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.  Zarząd lub zarządca informuje o zebraniu właścicieli na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Wynika stąd pośrednio, że właściciel może doprowadzić do zwołania zebrania i głosowania nad uchwałą, na której mu zależy a z którą wiąże się wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Oczywiście pod warunkiem, że posiada 1/10 udziałów.

Share

Leave a Reply